Dokumenty


Zápisnice zo zasadnutí OZ

Uznesenia OZ

Tlačivá na stiahnutie

(11.94 kb)
(11.79 kb)
(12.21 kb)
Žiadosť
Povolenie na odber podzemných vôb a zriad.vodnej stavby - studne
(15.62 kb)
Žiadosť
Povolenie na odber povrchových vôd z drobných vodných tokov pre potreby občanov
(31 kb)
Žiadosť
Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja zneč. ovzdušia
(38 kb)
Žiadosť
Vydanie súhlasu na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia
(40.5 kb)
Žiadosť
Výrub drevín
(26.5 kb)
Žiadosť
Územné rozhodnutie
(39 kb)
Žiadosť
Povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
(39.5 kb)
Žiadosť
Stavebné povolenie
(39.5 kb)
Žiadosť
Rekonštrukcia stavby
(40 kb)
Žiadosť
Zmena stavby
(44.5 kb)
Žiadosť
Odstránenie stavby
(38.5 kb)
Žiadosť
Povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(41 kb)

VZN

VZN č. 1/2015
o náhradnom zásobovaní pitnou vodou, náhradnom odovzdávaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
(143.5 kb)
Dodatok č. 1 k VZN 1/2013
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(14.62 kb)
VZN č. 2/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Janík
(108.5 kb)

Dokumenty na stiahnutie

Bioplynová stanica
Projekt zámeru splynovacej stanice biomasy Janík
(91.5 kb)
Bioplynová stanica
Projekt zámeru splynovacej stanice biomasy Janík
(580.5 kb)
Bioplynová stanica
Projekt zámeru splynovacej stanice biomasy Janík
(580.5 kb)
Voľby do NR SR
Informácie pre voliča
(23.58 kb)
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsba
Tájekoztató a választópolgár részere
(23.98 kb)
(11.21 kb)
Obec Janík
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
(840.69 kb)
PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019
E-mailová adresa na doručenie oznámenia do delegovaní do OVK
(10.31 kb)

Faktúry

(71.5 kb)
(71.5 kb)
(71 kb)
(69.5 kb)
Dodávateľské faktúry
mesiac jún 2013
(71 kb)
Dodávateľské faktúry
mesiac júl 2013
(71.5 kb)
Dodávateľské faktúry
mesiac august 2013
(48.5 kb)
Dodávateľské faktúry
mesiac september 2013
(55.5 kb)
Dodávateľské faktúry
mesiac oktober 2013
(50 kb)
Dodávateľské faktúry
mesiac máj 2013
(75 kb)
(51.5 kb)
(60 kb)
(60 kb)
(13.45 kb)
(13.76 kb)
(13.23 kb)
(13.82 kb)
(14.49 kb)
(12.88 kb)
(13.92 kb)
(13.6 kb)
(68 kb)
(73 kb)
(70 kb)
(69 kb)
(69 kb)
(69 kb)
(72.5 kb)
(15.78 kb)
(13.79 kb)
(14.43 kb)
(15.24 kb)
(15.85 kb)
(70.5 kb)
(70 kb)
(16.61 kb)
(14.58 kb)
(16.95 kb)
(16.49 kb)
(16.54 kb)
(15.89 kb)
(18.4 kb)
(16.58 kb)
(17.12 kb)
(16.28 kb)
(17.08 kb)
(366.06 kb)
(347.44 kb)
(360.22 kb)
(357.98 kb)
(350.4 kb)
(350.16 kb)
(351 kb)
(346.01 kb)
(351.56 kb)
(354.91 kb)
(355.42 kb)
(355.93 kb)
(361.11 kb)
(361.51 kb)
(361.34 kb)
(354.73 kb)
(349.13 kb)
(356.62 kb)
(348.74 kb)
(351.72 kb)
(354.88 kb)
(354.64 kb)

Oznamy

(135.19 kb)
(132.31 kb)
Verejná zbierka
verejná zbierka pre občanov obce- krupobitie
(23 kb)
Oznam pre obce
Čas vyhlásenia nebezpečenstva vzniku požiaru
(366.5 kb)
Ebola
informácie o výrusovom ochorení
(183.25 kb)
Ebola
Opatrenia
(16.58 kb)
Oznámenie zámeru
Schválenie predaju pozemku vo vlastníctve obce
(269.99 kb)
Výberové konanie
Riaditeľ/ka MŠ v Períne
(1112.78 kb)
Výberové konanie
Riaditeľ/ka ZŠ v Períne
(1190.62 kb)
Oznámenie zámeru
Schválenie predaja pozemku vo vl.obce par č. 1302/22
(12.7 kb)
Oznámenie zámeru
Zámer predať časť vodohosp. stavby - vodovod Janík
(13.53 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
Poľnohospodárske pôdy vo vlastníctve obce Janík
(13.9 kb)
Zverejnenie zámeru
Zámer odkúpenia vodovodnej prípojky
(350.45 kb)

Zmluvy

AGROCES s.r.o Cestice
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
(7660 kb)
Agua Pro,s.r.o.-Obec Janík
rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru č. 2012529
(0 b)
U.S. STEEL Košice,s.r.o.-Obec Janík
nákup vysokopecnej trosky-kontrakt č. TANS1200070
(0 b)
KOMUNAL ENERGY a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
(4132.5 kb)
(1672.5 kb)
GRADEX trade s.r.o
Zmluva o nájme nehnuteľných vecí
(4923 kb)
FÚRA s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
(7424 kb)
Topset solution s.r.o
dodatok č. 2 ku zmluve o aktualizácií programov
(426.13 kb)
Dohoda
Poskytnutie príspevku na činnosť CVČ CVrČEK I.strana
(2136.45 kb)
Dohoda
poskytnutie príspevku na činnosť CVC CVrček II.strana
(1637.3 kb)
Prima banka
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
(273.17 kb)
Prima banka
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere II.časť
(257.28 kb)
ZMOÚB
Príkazná zmluva
(3025.13 kb)
(2337.56 kb)
OBEC JANÍK - TaK s.r.o
Zmluva o spolupráci
(1899.62 kb)
WEBEX media s.r.o
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
(1411 kb)
URBIS s.r.o
Licenčná zmluva
(336.85 kb)
Mesto Moldava nad Bodvou
Zmluva o spracovaní mzdovej agendy
(262.6 kb)
FURA s.r.o
Dodatok č. 1 2015 k zmluve o poskyt.sluz.v oblasti nakladania s odpadmi
(123.89 kb)
SPP
Zmluva o dodávke plynu
(678.57 kb)
SPP
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. plynu
(123.89 kb)
CVrČek Moldava nad Bodvou
Dohoda na poskytnutie príspevku na činnosť Centra voľného času
(170.63 kb)
S team s.r.o
Dodatok k zmluve o pripojení č. 98211003
(541.99 kb)
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(4331.5 kb)
HIREKON s.r.o
Zmluva o poskytovaní audítorských služeb
(272.38 kb)
Generali Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600351
(338.56 kb)
(447.06 kb)
EUROVIA SK a.s.
Rámcová zmluva o dielo č. 4905.6060003RSE
(2258.38 kb)
TaK spol. s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestoro č. 16022016
(276.85 kb)
TaK spol. s.r.o
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
(173.83 kb)
NATUR - PACK a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(290.81 kb)
VVS a.s. - č. zmluvy 254/82/2016/UP
Zmluva o zriadení vecného bremena
(283.74 kb)
Tak spol s.r.o
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
(258.76 kb)
(248.03 kb)
TD, s.r.o.
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
(341.86 kb)
AGROCES s.r.o
Podnájomná zmluva 1 / 2016
(176.5 kb)
NATUR PACK a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(2697.18 kb)
Tak spol s.r.o
Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2016
(335.02 kb)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Kúpna zmluva SO 002 Rozvodný rad Rad 1-7
(275.74 kb)
doc.JUDr.Jozef Sotolář, PHd.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(1236.15 kb)
Dátové centrum miest a obcí
Zmluva o pripojení k informačnému systému dát centrum obcí a miest
(2894.32 kb)
Slovenský pozemkový fond
Kúpna zmluva č. 00614/2016 - PKZ - K40134/16.00
(1514.43 kb)
VVS a.s.
Zmluva č.09/188/2016 o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistenie odpadových vôd v správe VVS a.s.
(879.19 kb)
(1053.74 kb)
Slovenský pozemkový fond
Kúpna zmluva č. 00614/2016 - PKZ - K40134/16.00
(961.11 kb)
(3943.41 kb)
(963.64 kb)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dodatok č. 1 k zmluve č.0159-PRB-2016
(1193.17 kb)
Mandátna zmluva
Nagy Július
(1744.7 kb)
HIREKON s.r.o., Jahodová 42, Prešov
Zmluva o poskytovaní audit.služieb
(2569.16 kb)
Zmluva č. 102/2017 VZN o poskytnutí dotácie na projekt
XVI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov
(2627.45 kb)
TaK spol s.r.o.
Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2016
(307.32 kb)
Tak spol s.r.o.
Dohoda o zrušení dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2016
(969.27 kb)
Tak spol s.r.o.
Dodatku č. 3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2016
(4702.25 kb)
Kúpna zmluva p. Mušinská
Vodovodá prípojka DN 25
(1519.12 kb)
Zmluva o dielo - Združenie VIDIEK
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2020
(1673.08 kb)
Zmluva o dielo - T plus F s.r.o.
zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia Domu smútku v obci Janík
(5034.45 kb)
SPP a.s.
Zmluva o dodávke plynu
(4936.29 kb)
Energie 2, a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber
(1616.91 kb)
Mesto Moldava nad Bodvou
Zmluva č. 804/2017 o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
(2745.14 kb)
Generali Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2405908387
(5545.54 kb)
mediatel spol s.r.o
Zmluva o zverejnení inzercie
(30.16 kb)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Zmluva č. 30-000137664PO2018 o dodávke vody z verejného vodovodu
(6070.58 kb)
NATUR PACK a.s. Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 23.05.2016
(2251.94 kb)
Darovacia zmluva
Pierott, n.o.
(990.48 kb)
(1220.89 kb)
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130074
(11021.65 kb)
Aqua Spiš plus s.r.o.
Zmluva č. 1/k/2018 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
(2958.08 kb)
FURA s.r.o.
Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
(774.89 kb)
Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej a požiarnotechnickej služby
(3999.99 kb)
EKOTEC, spol s r.o.
Zmluva o kontrolnej činnosti
(3621.65 kb)
TaK, spol s r.o.
Kúpna zmluva č. 1/2018
(2743.1 kb)
TaK, spol s r.o.
Kúpna zmluva č. 10082018
(13415 kb)
TaK, spol s r.o.
Zmluva o prenájme pozemku zo dňa 11.06.2018
(1334.92 kb)
TaK, spol s r.o.
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 10082018
(66.89 kb)
Štátny fond rozvoja bývania
Záložná zmluva č. 800/322/2016
(3401.58 kb)
Tak, spol s r. o.
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 10082018
(606.92 kb)
HIREKON, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(3081.11 kb)
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb
(3278.16 kb)
EUROVIA SK, a.s.
Zmluva o dielo číslo: 4905.8061027MZA
(4057.23 kb)
EKOTEC, spol. s r.o.
Zmluva o kontrolnej činnosti
(3816.37 kb)
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o bežnom účte
(562.94 kb)
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o bežnom účte
(577.37 kb)
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o bežnom účte
(591.99 kb)
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o grantovom účte
(606.14 kb)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
(6363.76 kb)
Slovenská sporiteľňa
Zmluva o úvere č. 894/CC/18
(219.11 kb)
Slovenská sporiteľňa
Záložná zmluva NCR ZP č. 894/CC/18 - ZZ1
(230.91 kb)
Slovenská sporiteľňa
Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
(126.22 kb)
Slovenská sporiteľňa
Zmluva o účte Komunal
(129.25 kb)
Slovenská sporiteľňa
Zmluva o elektronickej službe Business 24
(91.99 kb)
(2153.06 kb)
Slovenská sporiteľňa
Produkt.obchodné podmienky pre úvery, bank. záruky a akreditívy Slov.spor. a.s.
(608.27 kb)
Slovenská sporiteľňa
Sadzobník poplatkov
(417.06 kb)
Slovenská sporiteľňa
Všeobecné obchodné podmienky
(282.76 kb)
VVS Košice
Zmluva č. 30-000147335PO2018
(6638.67 kb)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Záložná zmluva uzatvorená podľa §151 a násled.zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0159-PRB/2016/Z
(2639.61 kb)
Webex digital s.r.o.
Zmluva č. MC18012019 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
(3596.32 kb)

Objednávky

Projekt HUSKROUA
Kancelárske potreby
(537.92 kb)
Projekt HUSKROUA
autobus - Rumunsko
(546.62 kb)
Projekt HUSKROUA
STAVOMEGA - stavebný materiál
(524.04 kb)
Projekt HUSKROUA
autobus - Ópalyi
(541 kb)
Projekt HUSKROUA
autobus - Ukrajina
(530.39 kb)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

OZNÁMENIE
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
(10.35 kb)
(1178.18 kb)

Voľby prezidenta 2019

A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Tájekoztatás a választópolgárok részere
(28.4 kb)